МЕТОДИКА НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 2

12

Наставник: Николета М. Момчиловић, доцент на Филозофском факултету у Нишу

Циљ предмета: Стицање знања о аспектима планирања наставе. Оспособљавање студената за планирање и припрему  наставе (примена метода и техника рада)

Исход предмета:Студенти поседују знања о аспектима планирања наставе, припреми часова, структури писмене припреме за час, активностима наставника. Студенти могу да одреде циљева и исход наставе, структуришу час, самостално изаберу језичку грађу, саставе вежбе и задатке за развој језичких вештина, одреде методе рада, конципирају облик  и динамику рада.  Студенти такође познају технике опсервације часа, умеју да дају и приме повратну информацију о презентацији/одржаном часу. Студенти самостално планирају, припремају и изводе наставни час.

Leave us a Comment