О ПРОГРАМУ

12

ПРОГРАМ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА

Програм за педагошко-психолошко образовање наставника намењен је наставницима теоријске и стручно-практичне наставе у основним и средњим школама, који током студија нису имали довољан број курсева из педагошко-психолошких и методичких дисциплина, односно немају из ове групе предмета остварених 36 ЕСПБ бодова.

Програм је конципиран тако да наставници избором неопходних ППМ курсева стекну минимум педагошких, психолошких, дидактичких, методичких и других професионалних компетенција неопходних за успешно обављање васпитно-образовног рада у школи.

 

ВИЗИЈА ПРОГРАМА

Учење у оквиру Програма педагошко-психолошког образовања наставника усклађено је са педагошко-психолошким и дидактичко-методичким научним достигнућима савремене теорије и праксе. Активности полазника Програма за педагошкопсихолошко образовање наставника базирају се на упознавању са темељним научним знањима и вештинама потребним за стручно и креативно укључивање у васпитнообразовни процес и његову реализацију.

 

ИСХОДИ ПРОГРАМА

  • Полазници овладавају теоријским знањима из образовних наука неопходним за разумевање педагошко-психолошких процеса на којима почива васпитнообразовни рад у школи.
  • Стичу неопходна дидактичко-методичка знања и вештине потребне за успешно планирање наставе, њену реализацију и вредновање њених исхода.
  • Усвајају вештине које омогућавају успешну реализацију наставног процеса, саветодавни рад са ученицима и рад на пољу ваннаставних активности ученика.
  • Развијају свест о значају професионалног усавршавања и спремности за континуирано усавршавање у наставничком позиву.
  • Развијају спремност да се резултати стручног усавршавања примењују, те да се иновације у настави реализују у свакодневном наставном раду.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Настава се у облику консулативне наставе реализује према календару активности. Консултативни рад са полазницима се одвија путем непосредне контакт-наставе и електронске комуникације (на интернету). Програм сачињен од предмета које кандидат бира са листе понуђених предмета реализује се у тромесечном циклусу, односно од тренутка пријаве кандидата до краја реализације програма неопходно је да прођу најмање три мецеса. То је период током којег кандидат обавља консултације са предметним професорима, припрема и полаже испите и, уколико је потребно, реализује стручну (методичку) праксу.

 

НАСТАВНИ ПЛАН

Програм педагошко-психолошког образовања наставника на Филозофском факултету у Нишу обухвата листу акредитованих изборних курсева који се организују у виду консултативне наставе са предметним професорима. Сваки од понуђених акредитованих курсева носи одређени број ЕСПБ бодова. Полазник бира оне курсеве, из групе педагошких, психолошких, методичких и ужестручних ППМ области, којима ће употпунити претходно образовање према личном нахођењу, потребама и интересовању, водећи рачуна да оствари у финалном збиру (са претходно признатим кредитима из ранијег образовања) минимум од 30 кредита. Свим полазницима ће бити признато 6 ЕСПБ бодова методичке (стручне) праксе коју су остварили током студија у оквиру методике предметне наставе или на основу потврде из образовно-васпитне установе о радном искуству у реализацији непосредног образовно-васпитног рада, дужем од месец дана, или на основу радног стажа у школи, дужег од месец дана, уписаног у радну књижицу. Уколико полазник не испуњава наведене услове за признавање стручне праксе, упућује се да исту обави. Стручна (методичка) праксе траје најмање месец дана и реализује се у школи коју полазник бира самостално. Активности које стручна пракса подразумева описане су у Спецификацији стручне праксе ППМ програма, која представља саставни део Програма педагошко-психолошког образовања наставника.

 

ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ

 1. Пријављивање кандидата за похађање Програма додатног ППМ образовања наставника у Служби за наставу и студентска питања Филозофског факултета у Нишу или путем електронског обрасца који се може преузети са сајта Филозофског факултета и Центра за образовање наставника.
 2. Подношење захтева за еквиваленцију претходно положених ППМ предмета изражено у ЕСПБ бодове Служби за наставу и студентска питања Филозофског факултета у Нишу.
 3. Свим кандидатима који су на основним студијама у оквиру Методике наставе били на хоспитовању биће призната Стручна пракса са 6 ЕСПБ бодова. Свим запосленим наставницима уз потврду из школе или на основу уписаног стажа у радној књижици такође ће бити призната Стручна пракса са 6 ЕСПБ.
 4. Кандидати који не испуњавају услове из тачке 3 упућују се на обављање стручне праксе у трајању од најмање месец дана, на начин описан у Спецификацији стручне праксе ППМ програма.
 5. Избор курсева са листе ППМ предмета наведених у Програму (по личном нахођењу и потребама кандидат бира неке од понуђених предмета из групе психолошких, педагошких, методичких или ужестручних ппм предмета), при чему кандидат води рачуна да нови збир ЕСПБ бодова са збиром претходно стечених бодова буде минимум 36.
 6. Консултативна настава и рад са предметним професором изабраног курса у трајању од најмање три месеца.
 7. Термине испита кандидати договарају са предметним наставницима изабраних предмета.
 8. Пријава и евидентирање положених испита врши се на прописаним обрасцима. Записник попуњава Служба за наставу и студентска питања, а потписују предметни наставници Филозофског факултета у Нишу. Записник садржи назив предмета, број предвиђених ЕСПБ бодова, а уз име кандидата предметни наставник уписује: положио или: није положио.
 9. Саставни део Записника чини потврда о признавању Стручне праксе, у којој се јасно наводе услови под којима је пракса призната. Потврду потписује управник Центра за образовање наставника и професионално усавршавање.
 10. Кандидати који су били упућени на обављање стручне праксе у оквиру похађања ППМ програма прилажу потврду из школе у којој је пракса обављена. Ова потврда садржи и извештај ментора о обављеној стручној пракси кандидата. Тражени извештај ментори уносе у образац који се преузима са сајта Филозофског факултета, односно Центра за образовање наставника и професионално усавршавање. Извештај ментора саставни је део Записника.

 

ШКОЛАРИНА

Цена полагања испита из изабраног курса, цена признавања положених испита или стручне праксе и цена издавања Уверења о завршеном Програму за педагошкопсихолошко образовање наставника одређена је Одлуком о висини цена накнада Факултета.

 

ДОПУНА ПРАВИЛНИКА

Кандидат који је започео ППМ програм у Правилником предвиђеном року од три месеца има најмање месец дана за припремање испита, након чега може приступити полагању изабраних предмета, при чему не може полагати више од једног испита недељно.

О динамици припремних и испитних активности сваког кандидата евиденцију ће водити шеф Службе за наставу и студентска питања.

(Према одлуци бр. 236/1-14-14-01 ННВ Филозофског факултета, 12. 7. 2017. године)

 

Један наставник у оквиру реализације ППМ програма у току једног семестра може да одржи максимално петнаест (15) испита на сваком предмету који држи. О реализацији ове одлуке стараће се Центар за образовање наставника и професионално усавршавање, продекан за наставу и шеф Службе за наставу студентска питања.

 (Према одлуци бр. 311/1-8-6-01 ННВ Филозофског факултета, 11. 10. 2017. године)

1 comments

 • Sanja
  Reply

  Poštovani,

  Nadam se da ću moći da dobijem od Vas par informacija.

  Diplomirala sam 2013 god. Tada, po statutu fakulteta, pedagogija sa psihologijom nije bila obavezni predmet pa ga nisam ni polagala. Metodiku nastave sam polozila kao obavezan predmet. Od 2016 god.radim u prosveti i sada mi se ukazala prilika za zaposlenje.
  Koliko sam upućena morala bih da polažem pedagogiju sa psihologijom. Zanima me da li nudite takvu opciju, polaganja samo tih predmeta bez metodike nastave? I da li mogu samo da se prijavim za polaganje ispita? Nije mi zgodno da dolazim na predavanja zato što radim.

  Srdačan pozdrav,
  Sanja Marković

Leave us a Comment