ДИДАКТИКА НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Николета М. Момчиловић, доцент на Филозофском факултету у Нишу

Циљ предмета:  Упознавање са основним дидактичким појмовима, предметом и циљевима дидактике наставе страних језика. Стицање основних теоријских знања из области дидактике неопходних за учење и подучавање страних језика: карактеристике, фактори, циљеви и задаци наставе језика. Разумевање  улоге наставника и основних карактеристика ученика.

Исход предмета: Студенти после завршеног курса познају факторе и чиниоце наставе, глотодидактичке принципе, улогу наставника и карактеристике ученика страног језика. Познају компоненте процеса учења, циљеве учења страних језика (развој компетенција, вештина, стратегија, аутономије итд.), структуру наставног процеса, начине вредновања знања, улогу уџбеника. Умеју да окарактеришу курикулум, наставни план и програм.

Leave us a Comment