АНАЛИЗА И ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Николета М. Момчиловић, доцент на Филозофском факултету у Нишу

Циљ предмета: Упознавање студената са методама и техникама подучавања језичких вештина, методама и стратегијама усвајања језичких знања, компетенцијама наставника, начинима провере знања, улогом уџбеника и материјала, типовима задатака, облицима рада, методско-дидактичким принципима наставе страних језика. Развијање способности анализе наставе и наставних материјала. Развијање свести о улози и компетенцијама наставника.

Исход предмета: Студенти познају методе и технике подучавања језичких вештина, методе и стратегије усвајања језичких знања, компетенције наставника, начине провере знања, улогу уџбеника и аутентичних материјала, типове задатака и вежби, облике рада,  упознати су методичким и дидактичким принципима наставе страних језика, познају циљеве и фазе часа, облике рада, материјале, средства и методе рада сходно циљној групи, активности наставника, активности ученика.

Leave us a Comment