МЕТОДИКА РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА

12

Наставник: Јелена Ж. Максимовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознати студенте са основном проблематиком истраживања у васпитању и образовању; Оспособити студенте за праћење стручне и научне литературе и за критички однос према тој литератури и приказима спроведених истраживања; Оспособити студенте за стицање знања о техникама и инструментима истраживања у педагогији; Упознати студенте са карактеристикама и могућностима примене техника и инструмената истраживања, као и израду и примену инструмента и реализацију истраживања.

Исход предмета

Примена и повезивање методолошких знања, израда пројеката истраживања, самостално констрисање различитих мерних инструмента, израда плана прикупљања и обраде података, демонстирање примене метода и процедура, процењивање утицаја добијених резултата у пракси; овладавање стручном терминологијом у том подручју, упознавање (и прихватање) етике истраживачког чина у васпитању и образовању.

Leave us a Comment