УВОД У МЕТОДИКУ НАСТАВЕ КЊИЖЕВНОСТИ

12

Наставник: Снежана В. Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Проучавање теорије и праксе наставе књижевности. Оспособљавање студената за самостално, поуздано и савремено тумачење књижевних текстова, књижевнотеоријских појмова и успешно интерпретирање књижевних садржаја у настави.

Исход предмета

Овладавање методичким и дидактичким знањима, савременом наставном методологијом проучавања књижевности. Оспособљавање за сигурно укључивање у наставни процес након завршених студија.

Leave us a Comment