УВОД У МЕТОДИКУ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

12

Наставник: Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Теоријско-методолошко утемељити област методике наставе српског језика и књижевности као научне и наставне дисциплине; упознати студенте са савременим методичким ситемима, новим наставним стратегијама у приступу настави српског језика и књижевности;  развијати критичко мишљење и професионалне компетенције студената, подстицати ставралачки приступ настави  у савременом систему образовања.

Исход предмета

Након одслушаног курса, студенти су оспособљени да самостално планирају и креирају наставу српског језика; владају наставном методологијом и свим чиниоцима наставног процеса, примењују различите наставне концепте и процењују стечено знање и језичко умење ученика.

Leave us a Comment