НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ (ТИЦЕ)

12

Наставник: Проф. др Иван Н. Јовановић

Циљ предмета: Упознати студенте са предностима и неопходношћу коришћења технологија у настави-учењу страних језика. Владати расположивим средствима и помагалима у отвореним и онлајн наставама у мултимедијалном окружењу.

Исход предмета: Способност уочавања педагошких предности мултимедијалне онлајн наставе. Коришћење семиологије нумеричких платформи у настави језика. Способност израде нумеричких ресурса за наставу француског језика.

Leave us a Comment