УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ НАСТАВНИКА

12

Наставник: Проф. др Гордана Д. Ђигић

Циљ предмета: Упознавање са савременим схватањима улоге наставника у образовно-васпитном процесу. Стицање знања о личности наставника, комуникационим вештинама, начину управљања разредом, професионалним компетенцијама и ставовима. Разумевање повезаности између особина личности наставника, његових професионалних компетенција, васпитно-образовних циљева и ефеката учења.

Исход предмета: Студент поседује знања о бројним улогама наставника у образовно-васпитном процесу; разуме да постоји повезаност између особина личности наставника, његових професионалних компетенција, васпитно-образовних циљева и школског постигнућа ученика; уочава могућности примене стечених знања у раду са ученицима, са циљем стварања услова за напредовање свих ученика.

Leave us a Comment