УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ НАСТАВЕ

12

Наставник: Проф. др Гордана Д. Ђигић

Циљ предмета: Стицање теоријских знања о психолошким феноменима и принципима организације наставног процеса и других облика васпитно-образовног рада у школи; оспособљавање студената за примену стечених знања у процесу креирања активности учења.

Исход предмета: 

  • разумевање природе, циљева, облика наставног процеса;
  • разумевање чинилаца школских постигнућа;
  • разумевање кључних теоријских појмова и најзначајнијих теорија наставе и њихова примена у анализи актуелне наставне праксе;
  • оспособљеност за примену знања о природи учења и ефективности наставног процеса у креирању наставних и других активности ученика;
  • разумевање разноврсних улога наставника и њиховог значаја за ефективан образово-васпитни рад.

Leave us a Comment