ТЕОРИЈЕ КОГНИТИВНОГ РАЗВОЈА

12

Наставник: Проф. др Татјана З. Стефановић Станојевић

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти буду упознати са принципима когнитивног развоја из угла водећих школа у савременој психолошкој теорији, као и са применом инструмената за процену когнитивног развоја.

Исход предмета: Познавање најважнијих теорија когнитивног развоја. Познавање процедура задавања и процењивања батерија когнитивног развоја водећих теоријских школа. На основу теоријских знања и примене одговарајућих инструмената, тестирају се и упоређују кључне поставке водећих школа. Анализирају се теорије према доминацији фактора развоја и из тога извлаче импликације о применљивости. Критички се преиспитује актуелна школска пракса у светлу стечених знања о значају сарадње са одраслима и вршњацима за зону наредног развоја и отуда о улози учитеља за развој појмова код деце. Оспособљавање за аналитичко промишљање теоријских модела и конструкцију сопственог предлога оптималног модела развоја у свакој од фаза когнитивног развоја.

Leave us a Comment