ТЕОРИЈЕ ЕМОЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

12

Наставник: Проф. др Татјана З. Стефановић Станојевић

Циљ предмета: Основни циљ је упознавање студената са најважнијим појмовима афективног развоја, факторима и аспектима који га одређују. Циљ предмета је да студенти разумеју раст и развој детета из угла теорије афективне везаности, као и да усвоје практична знања о начинима процењивања образаца афективне везаности применом доступних инструмената.

Исход предмета: Разумевање природе емоционалног развоја, са акцентом на разумевању значаја квалитета интеракције са фигурама важним у одређеним фазама развоја, почев од фигура које су доминантне у раном развоју, преко разумевања интеракције са вршњачким фигурама до партнерских релација одраслих. Свест о важности раног искуства са примарним старатењем, разумевање настанка унутрашњих радних модела себе и других и образаца афеккивне везаости, као и њиховог утицаја на све сфере функционисања појединца у току развоја. Повезивање теоријских концепата са сопственим искуством у процесу одрастања. Коришћење инструмената за процену емоционалног развоја за утврђивање актуелног емоционалног статуса особе.

Leave us a Comment