РАД СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

12

Наставник: Проф. др Јелисавета А. Тодоровић

Циљ предмета: Упознавање студената са карактеристикама различитих категорија деце са сметњама и тешкоћама у развоју, њиховим специфичностима и ограничењима које развојне тешкоће и хендикеп доносе; упознавање са постојећим друштвеним институцијама које се старају о таквој деци и са програмима које реализују; упознавање са инклузијом и индивидуалним образовним плановима.

Исход предмета:

  1. Оспособљавање полазника да разуме проблеме, природу и ограничења развојних тешкоћа, поремећаја или хендикепа.
  2. Оспособљавање полазника да изабере одговарајући приступ у настави и раду, да буде део тима који осмишљава програм праћења и рехабилитације за ову децу.
  3. Оспособљавање полазника да оствари успешну комуникацију са родитељима и буде део тима за програм психо-социјалне подршке ученику и његовој породици.

Leave us a Comment