ПСИХОЛОГИЈА

12

Наставник: Проф. др Гордана Ђигић

Циљ предмета: Стицање знања о психичким особинама и процесима, разумевање функционисања човека као индивидуе и његвог понашања у социјалном окружењу.

Исход предмета:

Студент разуме природу психичких процеса, особина и стања, основне карактеристике, принципе и факторе психичког развоја, разуме структуру и функционисање здраве личности, као и основне карактеристике менталних поремећаја, разуме понашање појединца у друштвеном кружењу, упознат је са основним теоријским моделима психологије и у стању је да повеже теоријска знања са ситуацијама из свакодневног живота. 

Leave us a Comment