ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА

12

Наставник: Проф. др Мирослав Б. Комленић

Циљ предмета: Упознавање студената са појмом учења, проблемима којима се бави психологија учења, класификацијом облика учења и операционално дефинисаним облицима учења.

Исход предмета:

Oд студената се очекује да на крају курса буду способни да:

  • репродукују знања о основним проблемима изучавања психологије учења; репродукују знања о тзв. раним и операционално дефинисаним облицима учења;
  • критички приступају проблемима изучавања психологије учења;
  • разликују облике учења и буду способни да одређене облике понашања, које сусрећу у професионалној пракси и свакодневном животу, дефинишу и образложе механизмима учења.

Leave us a Comment