ПСИХОЛОГИЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

12

Наставник: Проф. др Милица З. Митровић

Циљ предмета: Упознавање студената са значајним појмовима заштите менталног здравља целокупног животног циклуса, као и различитим моделима менталног здравља. Упознавање студената са породичним функционисањем и утицајем породице на ментални развој свих чланова, а нарочито деце, адолесцената и посебно вулнерабилних чланова. Упознавање студената са концептима кризе и стреса, моделима превенције и психологијом у заједници као оквиром за очување менталног здравља. Упознавање студената са појмовима везаним за хронични стрес појмовима резилиентности и трауме, као и могућностима стручњака из помагачких професија да допринесу емоционалном и менталном опоравку.

Исход предмета: Од студента се очекује да покажу развијен сензибилитет за препознавање и диференцирање појава које одступају од норми менталног здравља, као и ефеката на различите области појединчевог живота. Очекује се изграђена способност за анализу проблема менталног здравља и одређивање оптималних стратегија за њихово превазилажење. Очекује се да буду оспособљени да самостално направе превентивни програм за теме обухваћене теоријском настаом, а такође да опишу и одреде ризичне и протективне факторе за имплементацију ових програма у пракси.

Leave us a Comment