ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ

12

Наставник: Проф. др Љубиша Златановић (до повратка доц. др Кристина М. Ранђеловић)

Циљ предмета: Усвајање и разумевање базичних знања из психологије личности; упознавање са главним теоријско-методолошким приступима у проучавању личности; усвајање и разумевање појмова којима се описују: структура, динамика, мотиви и развој личности; упознавање са најважнијим теоријама личности у психологији личности.

Исход предмета: Оспособљеност студената за: разумевање основних појмова психологије личности; разликовање номотетског и идиографског приступа, као и главних теоријских праваца у проучавању личности; разумевање појмова најважнијих теорија личности и њихова примена у тумачењу људског понашања; коришћење стручне литературе.

Leave us a Comment