ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА

12

Наставник: Доц. др Милица Н. Тошић Радев

Циљ предмета: Усвајање и разумевање појмовне структуре наставног предмета, схватање природе веза међу њеним елементима и препознавање трансферне вредности усвојених садржаја у професионалнм ангажовању педагога.

Исход предмета:

  • Разумевање основних појмова педагошке психологије, способност повезивања усвојених теоријских знања са реалном школском праксом
  • Разумевање природе процеса учења који учествују у остваривању школских постигнућа и феномена који су повезани са овим процесима
  • Разумевање начина утицаја различитих фактора успешности у учењу
  • Оспособљеност за критичко преиспитивање актуелне школске праксе у светлу релевантних психолошких знања о факторима успешног учења
  • Разумевање функције оцењивања у процесу наставе и принципа на којима се заснивају различити облици оцењивања и евалуације образовних постигнућа
  • Оспособљеност за самостално коришћење психолошке литературе која обрађује поједине теме из области педагошке психологије

Leave us a Comment