ОСНОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

12

Наставник: Проф. др Небојша М. Милићевић

Циљ предмета: Оспособљавање студената психологије да анализирају и проучавају социјална збивања са становишта психолошких законитости и принципа. Циљ овог курса ће се остварити упознавањем студената са најважнијим социјално-психолошким концептима и теоријама. Курс је замишљен као уводни у коме би студенти стекли увид у основна сазнања из области социјалне психологије, које би детаљније разматрали у оквиру других обавезних и/или изборних курсева.

Исход предмета:

Студент после успешно завршеног курса треба да буде способан да:

  • влада основним социјално-психолошким концептимаи и успешно их интегрише;
  • успешно анализира социјална збивања са психолошког аспекта;
  • покаже квалитетно знање о психологији групних процеса и перцепције социјалних појава;
  • развије способности проучавања, анализирања и кориговања социјалних фактора психичких појава;
  • добијена знања искористи као основу за доношење одлука о изборним курсевима на мастер студијама али и при избору теме за завршни или мастер рад;

Leave us a Comment