ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА

12

Наставник: Проф. др Јелисавета А. Тодоровић

Циљ предмета: Упознавање са предметом психологије и са основним обележјима психологије од тренутка када се осамостаљује као наука, главним проблемима којима су се бавили психолози у оквиру различитих праваца, као и чиниоцима који су значајни за развој психологије као науке. Упознавање са психолошким методама и техникама научног истраживања, њиховим предностима и недостацима, као и критеријумима објективности у психологији као науци; Разумевање друштвеног и историјског контекста у коме настаје и развија се психологија као наука.

Исход предмета:

Оспособљавање студената да:

  • разумеју узроке неслагања око предмета и метода психологије као науке,
  • разумеју природу научних појмова у психологији и њихове дефиниције,
  • познају битна обележја различитих психолошких праваца и да умеју да их разликују,
  • разумеју кључне разлике у психолошким теоријама и методама и критички их преиспитују.

Leave us a Comment