МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 2

12

Наставник: Проф. др Дејан С. Марковић, проф др. Јелена Б. Лепојевић

Циљ предмета: Оспособљавање студената за стручно и компетентно планирање и извођење наставе руског језика у школама.

Исход предмета: Након овог курса студент влада неопходним вештинама за аналитичко посматрање, планирање и самостално извођење васпитно-образовног процеса, оспособљен је за самосталну и компетентну примену стечених знања у непосредном раду са ученицима.

Leave us a Comment