МЕТОДИКА НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 1

12

Наставник: Проф. др Дејан С. Марковић, проф др. Јелена Б. Лепојевић

Циљ предмета: Стицање потребних теоријских и практичних знања из методике наставе руског језика као страног у инословенској говорној средини.

Исход предмета: Након овог курса студент влада теоријским знањима из методике наставе руског језика, разликује различите методе у настави и оспособљен је за њихову примену, упознат је са организационим облицима наставе.

Leave us a Comment