МЕТОДИКА НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ 2

12

Наставник: Доц. др Дејан Антић

Циљ предмета: Проширивање теоријских и стицање практичних знања која оспособљавају студента да, у складу са усвојеним методама држања наставе, успешно организује наставни процес, водећи притом рачуна о неопходном прилагођавању истог специфичностима наставе историје у основној, односно средњој школи.

Исход предмета: Студент стиче способност да самостално приступи изради глобалног (годишњег) и оперативног (месечног) плана рада, као и писаних припрема (конспеката) за сваки час понаособ, а затим и да стечена теоријска знања из методике наставе примени у пракси – да осмисли и организује час историје у складу са основним методичким начелима и принципима.

Leave us a Comment