МЕТОДИКА НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ 1

12

Наставник: Проф. др Мирослав Пешић

Циљ предмета: Стицање теоријских знања која оспособљавају студента да, у складу са усвојеним методама држања наставе, успешно организује наставни процес, водећи притом рачуна о неопходном прилагођавању истог специфичностима наставе историје у основној, односно средњој школи.

Исход предмета: Студент стиче способност да се служи основним појмовима и знањима из области методике наставе и упознаје се са савременим тенденцијама у извођењу наставе историје, што му пружа могућност да самостално осмишљава наставни процес, као и да остварује образовно-васпитне задатке наставе тако што ће код ученика развијати самосталност, критичко мишљење и историјску свест.

Leave us a Comment