МЕТОДИКА НАСТАВЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА

12

Наставник: Проф. др Наталија Јовановић

Циљ предмета: Усвајање методичких знања која омогућавају схватање наставе грађанског васпитања у основној и средњој школи као специфичне делатности васпитно-образовног процеса. Оспособљавање и практично припремање студената за самостално извођење наставе грађанског васпитања у васпитно-образовним институцијама.

Исход предмета: Пo зaвршeнoм курсу студeнти ћe бити у стaњу дa: 1) напишу припрему наставне јединице/радионице у складу са циљевима и задацима наставе грађанског васпитања; 2) изаберу и примене одговарајуће наставне методе и наставна средства у интерактивној настави грађанског васпитања; 3) дизајнирају, организују и изведу час у настави грађанског васпитања; 4) евалуирају, анализирају и критикују одржане часове у основној и средњој школи; 5) самостално изводе наставу грађанског васпитања у основној и средњој школи.

Leave us a Comment