МЕТОДИКА НАСТАВЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 2

12

Наставник: Проф. др Наталија В. Јовановић

Циљ предмета: Усвајање методичких знања која омогућавају схватање наставе психологије наука у средњој школи као специфичне делатности васпитно-образовног процеса и оспособљаваље студената да самостално одрже час.

Исход предмета:

  1. Дизајнирају и изведу час из наставне јединице у области психологије
  2. Оспособљеност за практични наставни рад,
  3. Коришћење савремене наставне технологије и развијене неопходне радне, техничке, организаторске и практичне способности за самостално извођење наставе
  4. Познају основне проблеме планирања и припремања наставе
  5. Евалуирају знања ученика, познају правила и грешке при оцењивању.

Leave us a Comment