МЕТОДИКА НАСТАВЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА 1

12

Наставник: Проф. др Наталија В. Јовановић

Циљ предмета: Усвајање методичких знања која омогућавају схватање наставе друштвено-хуманистичких предмета у средњој школи као специфичне делатности васпитно-образовног процеса и оспособљаваље студената да прате час, евалуирају и самостално одрже час.

Исход предмета:

  1. Наброје дидактичке и методичкие принципе, врсте наставе, облике рада, методе и средстава у настави друштвених и хуманистичких наука
  2. Дизајнирају час из наставне јединице у области друштвено-хуманистичких предмета
  3. Познају основне проблеме планирања и припремања наставе
  4. Прате час и упореде елементе добре и лоше реализације часа

Евалуирају знања ученика, познају правила и грешке при оцењивању.

Leave us a Comment