УВОД У ПЕДАГОГИЈУ

12

Наставник: Проф. др Бисера С. Јевтић

Циљ предмета: Циљ програма јесте овладавање знањима из области основних теоријско-методолошких питања педагогије као науке; питања суштине и смисла основних педагошких категорија и процеса; питања настанка и развоја педагошке науке; могућности и граница васпитања и његовог значаја у развоју личности; развијање педагошког мишљења, ставова и вредности; богаћење и развијање педагошког речника; подстицање критичког мишљења и истраживачког односа према педагошкој науци; оспособљавање за даље стручно образовање и овладавање сложенијим садржајима педагошке науке.

Исход предмета: Набројати и образложити разлоге због којих је потребно овладати основним знањима из области педагогије неопходних за даље проучавање педагошких појава и процеса; повезати и направити разлику схватања, теорија и концепција о битним питањима предмета педагошке науке и епистемолошких питањима педагошке науке; протумачити и формулисати значај васпитања, могућности и граница васпитања у развоју личности; интегрисати основну педагошку терминологију; пројектовати активан истраживачки и критички приступ према педагошкој делатности уз примену усвојених знања у пракси.

Leave us a Comment