ТЕОРИЈЕ МОРАЛНОГ ВАСПИТАЊА

12

Наставник: Проф. др Бисера С. Јевтић, проф. др Јелена С. Петровић

Циљ предмета: Курс проучава проблем односа између садржинског и формалног аспекта моралног васпитања. Бави се различитим теоријским концепцијама моралног развоја и моралног васпитања – социолошким приступом Е. Диркема, прагматистичком концепцијом Џ. Дјуија, когнитивно-развојним приступима Пијажеа и Колберга, као и емпатијским концептом Хофмана. Курс нуди и преглед различитих модела моралног васпитања кроз савремене моралне концепције.

Исход предмета: Оспособљеност студента за препознавање и повезивање узајамног односа који постоји између садржинског и формалног аспекта моралног васпитања, класификује проблеме који настају у формирању моралне личности услед занемаривања једног аспекта; демонстрира друштвено-историјске моралне норме и класификује вредносни систем  моралног васпитања; да процени  предности и недостатке различитих теоријских концепција и модела моралног васпитања; да пројектује однос између развоја моралног мишљења као и да препозна ново решење проблема који омета развој моралног понашања и моралног мишљења.

Leave us a Comment