ТЕОРИЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ВАСПИТАЊА

12

Наставник: Проф. др Марина Д. Матејевић

Циљ предмета: Да се студенти упознају са проблемима формалног и материјалног приступа  у  избору садржаја образовања и реализовању задатака интелектуалног  васпитања. Упознавање са различитим концептима интелектуалног развоја: Пијажеа, Виготског и Брунера и педагошким импликацијама ових концепција,  и односом  између васпитања и развоја. Посебно се указује на проблеме реализације задатака интелектуалног васпитања, као и на проблем оптерећености ученика садржајима образовања који пројектују одређени тип мишљења ученика. Упознавање студената са проблемима развоја критичког и креативног мишљења.

Исход предмета: На крају курса студент: Тумачи и дискутује разлике  које постоје између формалног и материјалног приступа  у  избору садржаја образовања. Анализира  савремене проблеме интелектуалног васпитања у односу на различите теоријске концепте. Анализира  разлике између теоријских концепата Пијажеа, Виготског и Брунера и педагошке импликације ових концепција. Анализира   значај образовања  за процес формирања научних појмова и развој метакогнитивних способности ученика. Препознаје  да се иза одређеног дидактичко-методичког решења у настави  крије одређена концепција интелекруалног развоја  коју на адекватан начин  идентификује. Анализира и тумачи  проблеме оптерећености ученика садржајима образовања. Објашњава проблеме развоја критичког и креативног мишљења ученика.

Leave us a Comment