ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА

12

Наставник: Проф. др Марина Д. Матејевић

Циљ предмета: Циљ предмета  је да се студенти упознају  са   системским приступом породици,   са  интеракцијама које постоје између брачног, родитељског и дечјег  субсистема,  да се упознају са     развојним задацима породичних циклуса и трансгенерацијским преносом у породици, са карактеристикама функционалних  и дисфункциналних породица,  са васпитним стилом родитеља, као и са  проблемима са којима се сусреће породица у остваривању  васпитне функције.

Исход предмета: Након завршеног курса студет: Тумачи,  повезује и дискутује однос између породице и друштва. Анализира  системски приступ  породици    и  интеракције  које  постоје између брачног, родитељског и дечјег  субсистема. Разликује   развојне  задатке различитих  породичних циклуса и импликације које произилазе у односу на остваривање васпитне функције породице. Објашњава димензије васпитног стила родитеља. Тумачи утицај трансгенерацијског преноса  на остваривање  васпитне функције породице. Анализира и тумачи карактеристике функционалних и дисфункционаних поодичних система са аспекта остваривања васпитне функције породице.  

Leave us a Comment