ПЕДЕУТОЛОГИЈА

12

Наставник: Доц. др Драгана Р. Јовановић

Циљ предмета: Курс је усмерен на: пружање основних знања о пореклу, представама и изгледима наставничке професије, карактеристикама наставника савремене школе, као и значају квалитета њиховог професионалног развоја; разумевање значаја наставничке професије и потребе развијања кључних компетенција за наставнички позив; стицање увида у најважније проблеме наставничке професије (стручним, етичким, законским, друштвеним) као и њене најзначајније одредницама; целовито и критичко сагледавање резултата многобројних педеутолошких истраживања и образовних иницијатива које су претпоставка за конституисање и развој ове дисциплине. 

Исход предмета:Након завршеног курса студенти треба да: поседују знања о развојном путу наставника, његовом месту и улози у образовном систему; препознају особености наставних активности узимајући у обзир факторе који утичу на специфичности професије;  разумеју и критички анализирају дидактиче ситуације и уме да укаже на различите могућности наставне делатности; анализирају главне проблеме на релацији наставник-ученик; дефинишу промене у професионалном развоју наставника и учествује у његовом планирању;на бази свог знања проучавају практичне проблеме улоге наставника; идентификују факторе и потешкоће у професионалном развоју наставника; схватају моралну страну оцењивања професионалних проблема наставника;самостално и континуирано раде на развијању професионалних и педагошких знања и вештина наставника.

Leave us a Comment