ПЕДАГОШКА ПРЕВЕНЦИЈА ПОРЕМЕЋАЈА У ПОНАШАЊУ

12

Наставник: Доц. др Марија Р. Марковић, Никола М. Марковић

Циљ предмета: Усвајање теоријских знања неопходних за идентификацију деце са поремећајима у понашању, упознавање са начинима организације сарадње са друштвеним институцијама које нуде превентивне програме или друге моделе превенције. Превентивно деловање у школском контексту, сарадња са породицом, наставницима и осталим актерима који могу  имати позитивно васпитно деловање на ученике.

Исход предмета: Усвајање знања и развој способности неопходних за идентификацију деце са поремећајима у понашању; стицање основних знања о моделима превенције које нудe друштвене институције; познавање и организовање успешне сарадње са надлежним институцијама; оспособљеност за учешће у различитим превентивним програмима и реализовање превентивних програма у школском контексту.

Leave us a Comment