ОСНОВИ ПЕДАГОГИЈЕ

12

Наставник: Проф. др Бисера С. Јевтић

Циљ предмета: Циљ студијског програма  јесте овладавање основним знањима из области педагогије; упознавање са педагогијом као науком и научним системом и могућностима и методолошким оквирима проучавања педагошких појава;  развијање педагошког мишљења, ставова и вредности, богаћење и развијање педагошког речника; оспособљавање за даље педагошко образовање и овладавање сложенијим садржајима педагошке науке.

Исход предмета: Интерпретација суштине васпитања; демонстрирање основних педагошких идеја и метода педагошког деловања које су допринеле развоју педагогије као науке; (ре)конструисање основне педагошке терминологије; компоновање идеја  за даље продубљеније изучавање педагошке науке; одлучност за критичку примену стечених знања у пракси; разликовање могућности и граница васпитања.      

Leave us a Comment