ОСНОВИ ДИДАКТИКЕ

12

Наставник: Проф. др Марија Јовановић

Циљ предмета: Проширивање и продубљивање знања студената из области дидактике  кроз упознавање студената са дидактичким сазнањима о законитостима наставног процеса и организацији савремене наставе као и  темељним знања о структурним елементима наставе. Циљ предмета јесте и да развије компетенције успешног избора, планирања, реализације и евалуације различитих типова наставних часова, врста наставе, метода и облика наставног рада.

Исход предмета: Од студента се очекује да се кроз усвајање знања и развој  компетенција које пружа овај курс оспособе за разумевање специфичности савремене наставе и успешно реализовање различитих наставних облика и врста наставног рада у непосредној наставној пракси. Студент треба бити оспособљен да: разуме принципе савремене наставе; познаје специфичност и могућности примене савремених дидактичких стратегија, облика и метода наставног рада и иновативних модела наставе.

Leave us a Comment