ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

12

Наставник: Проф. др Марина Д. Матејевић

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну општа теоријска знања, да се упознају са системoм и факторима васпитања, друштвено историјском условљеношћу чинилаца система васпитања, као и са положајем васпитача и васпитаника у процесу васпитања и различитим приступима и проблемима у одређивању циља и задатака васпитања.

Исход предмета: На крају курса студент треба да:  Објасни  развој система васпитања и факторе који су га детерминисали. Пројектује могућности  развоја  система васпитања  у друштву које у транзицији. Тумачи,  повезује  и дискутује разлоге због којих је циљ  васпитања друштвено историјски условљен. Образложе проблеме формулисања циља у друштву које је у транзицији.  Анализира  проблеме који произилазе из различитих позиција наставника и ученика у процесу комуникације. Критички  процењује проблеме у педагошкој стварности у односу на примену општих принципа и метода васпитног рада. Анализира исходе образовања и проблеме који су повезани са применом Блумове таксономије. 

Leave us a Comment