ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

12

Наставник: Проф. др Драгана Ч. Павловић

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима и елементима образовне технологије; упознавање са појединим хардверским и софтверским алатима за израду, дистрибуцију и презентацију мултимедијалних пројеката;  упознавање са применама савремене образовне технологије у васпитно-образовном процесу.

Исход предмета:

Оспособити студенте да:

а) проуче, сумирају и дефинишу основне појмове из научне области савремене образовне технологије (образовно – технолошки појмови);

б) упореде, анализирају и класификују врсте наставних технологија, као и њихов корелативни однос са дидактиком и другим сродним научним дисциплинама;

в) проуче и интерпретирају нове методе компјутерске наставе и учења, и образложе суштину промене улоге наставника и ученика коју омогућава савремена образовна технологија;

г) повежу дидактичко-методичка знања и знања из области образовне технологије, тј. испланирају, креирају и презентују наставне садржаје применом образовног рачунарског софтвера (путем хипертекст /хипермедијалног модела);

д) припреме и креирају тестове знања и демонстрирају модел електронске евалуације путем програмиране (алгоритамске,управљачке) наставе, коришћењем компјутерских програма из палете „тест – генератора“;

ђ) за практичну употребу Интернет мреже и коришћење доступних информација за потребе образовања;

е) прате и процењују достигнућа савремене образовне технологије,  креативно и стваралачки трагају и предлажу иновативна решења за осавремењивање и унапређивање наставног процеса и васпитно-образовне праксе уопште.

Leave us a Comment