МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ У ОБРАЗОВАЊУ

12

Наставник: Проф. др Зорица Станисављевић Петровић, доц. др Драгана Р. Јовановић

Циљ предмета:

а) да се студенти упознају са основним елементима мултимедије;

б) да се упознају са појединим хардверским и софтверским алатима за израду, дистрибуцију и  презентацију мултимедијалних пројеката;

в) да се упознају са применама мултимедије у образовању.

Исход предмета:

а) препознају и дефинишу основне појмове и чињенице везане за, развој и примену мулти/медиј-а  у настави и учењу;

б) интерпретирају и представе могућности (варијанте) адекватне примене електронских рачунара и Интернет мреже у  процесу наставе и учења;

в) разликују и уопште основне одлике хипертекст и хипермедијалних система, као модела за израду образовних рачунарских софтвера (електронских уџбеника);

г) проуче, анализирају и објасне принципе функционисања вештачке интелигенције, као и модалитете електронског учења уопште и учења на даљину;

д) испланирају, дизајнирају и овладају техникама практичне израде и примене мултимедијалне презентације;

ђ) осмисле, процене и препоруче конструктивна решења у изради наставних садржаја уз коришћење материјала и садржаја  са Интернет мреже.

Leave us a Comment