МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

12

Наставник: Доц. др Драгана Р. Јовановић, Сузана Васић

Циљ предмета: Овај курс представља наставак и надградњу постојећих знања из области дидактике, школске педагогије и методике рада школског педагога. Циљ курса је проширивање, продубљивање и функционално повезивање општих (дидактичких) и посебних методичких сазнања на конкретним примерима у настави; сумирање репрезентивних сазнања из дидактичко-методичке научне области и практично увежбавање сазнања из области извођења и тока наставног процеса.

Исход предмета: Исход предмета усмерен је на разумевање и оспособљавање студената за педагошко-инструктивни рад у савременој школи. Кроз хоспитовање, опсервирање васпитно-образовног рада, креирање сценарија за наставни рад по тематском приступу или у разредно-часовном систему наставе, студенти треба да развију вештине и навике реализације савремене наставе и педагошко-инструктивног рада.

Leave us a Comment