ИНТЕРКУЛТУРАЛНО ВАСПИТАЊЕ

12

Наставник: Проф. др Бисера С. Јевтић, проф. др Јелена С. Петровић

Циљ предмета: Упознавање студената са проблематиком идеја, политике и праксе мултикултурализма и интеркултурализма, оспособљавање за сагледавање утицаја интеркултурализма на промену циљева, садржаја и метода васпитања и образовања, као и оспособљавање студената за критички приступ развоју интеркултуралног дискурса и креирање модела интеркултуралног васпитања  и образовања.

Исход предмета: Поседовање компетенција за препознавање, разумевање темељних појмова и начела интеркултурализма, оспособљеност за анализу и апстаркцију начела културног плурализма као друштвене вредности, пројектовање тимског рада  за креирање и реализацију модела интеркултуралног образовања.

Leave us a Comment