ИНТЕРАКТИВНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ

12

Наставник: Проф. др Марија Марковић

Циљ предмета: Упознавање студената са основним идеја и теоријских полазишта интерактивне наставе; овладавање основним интеративним методама и техникама наставе и  оспособљавање за планирање, програмирање и реализацију интерактивне наставе.

Исход предмета: Основни исходи курса су да студент: усвоји  и разуме темељна  полазишта интерактивне наставе; разуме разлоге за организовање интерактивне наставе; овлада различитим методама и техникама интерактивне наставе; идентификује могућности и дефинише могуће начине коришћења интерактивних метода у наставном раду;   креативно и стваралачки користи стечена знања у планирању и реализацији интерактивне наставе; развије вештине интерактивног наставног рада.

Leave us a Comment