ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

12

Наставник: Доц. др Марија Марковић

Циљ предмета: Упознавање студената са: концепцијом инклузивног образовања, карактеристикама различитих категорија деце са посебним потребама, потенцијалима васпитно-oбразовних установа за укључивање деце са посебним потребама у редовне активности, постојећим друштвеним институцијама које се старају о таквој деци и програмима које реализују.

Исход предмета: Студенти су оспособљени да разумеју проблеме и карактеристике деце са посебним потребама, да буду део школског тима који осмишљава и реализује програме инклузивног образовања, уз успостављање адекватне сарадње са релевантним актерима.

Leave us a Comment