ЕМОЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ

12

Наставник: Проф. др Јелена С. Петровић

Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студенте упозна са значајем емоционалног васпитања у савременој педагогији, најзначајнијим теоријским оријентацијама у области емоционалног васпитања и моделима и програмима емоционалног васпитања који се успешно спроводе у свету. Такође, током изучавања овог курса студенти ће се упознати са могућностима и начинима реализације емоционалног васпитања у различитим контекстима.

Исход предмета: По завршетку овог курса, студенти ће моћи да објасне значај и неопходност емоционалног васпитања, разликују и упореде различите концепције настале у овој области и повежу основне идеје емоционалног васпитања са савременим теоријама васпитања. Студенти ће моћи да процене и образложе могућности имплементације емоционалног васпитања у различитим васпитним и наставним ситуацијама. Студенти ће савладати и вештине и стратегије коју су неопходне да би се промовисало емоционално васпитање у школама и оспособити се за имплементацију ових програма у школама.

Leave us a Comment