ДЕТИЊСТВО, КУЛТУРА И ВАСПИТАЊЕ

12

Наставник: Проф. др Марина Матејевић

Циљ предмета: Да се студенти упознају са представама о детету и детињству у различитим културама, и друштвеном условљеношћу васпитања:  традиционалној,  средњевековној,  српској патријархалној култури  и  нашој савременој култури, са проблемима са којима се суочавају деца у остваривању својих права у  савременом свету. 

Исход предмета: На крају курса студент  треба да: Објасни повезаност  друштвеног контекста са одређеним представама о детету и детињству и  васпитања као веома сложене и комплексне  појаве која се манифестује на различите начине. Анализира различите  представе о детету и детињству и  различите приступе васпитању.  Идентификује проблеме у савременој култури  са којима се суочавају деца у остваривању својих права.  Идентификује проблеме са којима се сусрећу деца у породици и различитим васпитно-образовним институцијама  у остваривању својих права.. Анализира и тумачи  проблем дисконтинуитета између света деце и света одраслих, у стању је да своја тумачења  презентује изношењем оригиналних идеја и аргумената.

Leave us a Comment