МЕТОДИКА НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 1

12

Наставник: Николета М. Момчиловић, доцент на Филозофском факултету у Нишу

Циљ предмета: Упознавање са историјским развојем методике наставе страних језика и теоретским поставкама о учењу страних језика. Стицање базичних методичких знања неопходних за развој професионалних компетенција за будући наставни рад. Стицање основних теоријских знања неопходних за учење и подучавање страних језика

Исход предмета: Студенти после завршеног курса владају основним теоријским знањима о учењу, усвајању и подучавању страних језика, познају основне принципе методике наставе страних језика,  савремене приступе учењу и настави језика као и методе, технике и принципе наставе страних језика.

Leave us a Comment