МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА НА РАНОМ УЗРАСТУ

12

Наставник: Ивана М. Миљковић, доцент Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознавање са савременим приступима настави страног језика на раном узрасту. Упознавање са организацијом и реализацијом часа француског као страног језика на раном узрасту. Упознавање са могућностима осмишљавања плана часа и његовог реализовања  кроз активности у оквиру групног рада.  

Исход предмета

Студенти су оспособљени да организују и реализују час француског језика као страног и прилагоде га раном узрасту ученика. Оспособљени су да самостално осмишљавају план часа и реализују активности у симулацијама часа кроз групни рад.

Leave us a Comment