МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 2

12

Наставник: Весна Д. Симовић, доцент Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознавање студената са различитим сегментима наставе француског као страног језика, са различитим етапама наставног процеса као и са улогом наставника и ученика у том процесу. Оспособљавање студената за самостално припремање и извођење наставе француског као страног језика.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да на адекватан начин организују час француског као страног језика у складу са одабраном наставном методом и наставним материјалом. Самостално користе уџбеничку литературу, адаптирају постојећи или креирају сопствени наставни материјал у зависности од нивоа знања, узраста и потреба ученика. Самостално осмишљавају план часа и активности у складу са постављеним наставним циљевима.

Leave us a Comment