МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 1

12

Наставник: Весна Д. Симовић, доцент Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Упознавање студената са предметом и циљевима дидактике и методике наставе француског језика. Упознавање са основним идејама и принципима наставних метода и приступа у настави француског језика као страног кроз историју учења страних језика. Упознавање са карактеристикама уџбеника француског као страног језика за различите узрасте и нивое знања, коришћених у различитим историјским периодима.

Исход предмета

Студенти су овладали основним теоријским поставкама дидактике и методике наставе француског језика. Познају основне принципе различитих методолошких праваца који су обележили наставу француског језика као страног и могу да их пореде. У стању су да препознају елементе различитих методолошких приступа присутне у савременој уџбеничкој литератури за учење француског језика као страног и њихову функцију.

Leave us a Comment