УСВАЈАЊЕ ДРУГОГ ЈЕЗИКА: КОГНИТИВНИ И НАСТАВНИ АСПЕКТИ

12

Наставник: Михаило П. Антовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

Предмет Усвајање другог језика: когнитивни и наставни аспекти има следеће главне циљеве: да студенте упозна са феноменом усвајања другог језика и предочи им различите приступе у изучавању ове проблематике; да студентима укаже на могуће нивое интеракције између матерњег (Л1) и другог језика (Л2) и импликације које ове интеракције имају на наставу другог језика; да код студената подигне свест о лингвистичким, психолингвистичким, дискурсним и социјалним факторима који утичу на процес усвајања другог језика; да студенте припреми да стечена теоријска знања примене у настави и решавању конкретних практичних проблема из ове области; да студенте оспособи да прате и критички сагледавају литературу из ове области.

Исход предмета

По завршеном курсу, студенти ће располагати оперативним знањем у вези са неким од најважнијих теоријских приступа из области усвајања другог језика; студенти ће моћи да током рада у настави успешно примењују стечена знања у вези са нивоима интеракције између матерњег (Л1) и другог (Л2) језика; студенти ће моћи да сагледају и на адекватан начин у наставни процес укључе различите факторе који утичу на процес усвајања другог језика, а који подразумевају лингвистичке, психолингвистичке, дискурсне и социјалне факторе; студенти ће моћи да стечена теоријска знања успешно примене у решавању практичних проблема из области; студенти ће моћи да критички приступе литератури из ове области и на тај начин даље граде своје знање и, у складу са тим, и релевантне компетенције.

Leave us a Comment