УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА УЗ ПОМОЋ РАЧУНАРА

12

Наставник: Биљана М. Мишић Илић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Циљ предмета

  • упознају основе примењено-лингвистичке дисциплине Учење језика уз помоћ рачунара (Computer-Assisted Language Learning),
  • упознају различите могућности примене информационих и комуникационих технологија за извођење наставе, а нарочито за креирање и допуну наставних материјала, самосталан и групни рад, коришћење софтверских алата и програма за обраду текста, презентације, креирање наставних материјала, коришћење интернета и мултимедија у настави, као и за наставу на даљину
  • вежбају и науче да практично користе разноврсне могућности примене информационих и комуникационих технологија у настави и учењу енглеског језика за креирање и извођење наставних задатака
  • развију свест о неопходној комбинацији техничких и педагошких знања, уз примарни фокус на педагошке аспекте наставе.

Исход предмета

Након положеног предмета студенти могу да успешно користе софтвер за обраду текста и презентације у настави, користе електронске речнике и референтну литературу, проналазе, селектују и евалуирају многобројне и различите веб материјале и сајтове релевантне за наставу енглеског језика,  креирају, адаптирају и користе наставне материјале и наставне задатке уз помоћ различих софтверских алата и упознају начин коришћења софтверских платформи за учење на даљину.

Leave us a Comment